1396/12/25
راه اندازی سرویس استعلام بیمه و استحقاق درمان
راه اندازی سرویس استعلام بیمه و استحقاق درمان
پیرو نامه شماره ۱۸۳۱۴۸۰ و ۱۸۳۹۳۸۸ این مدیریت، در خصوص دریافت توکن سرویس استعلام بیمه و استحقاق درمان و با عنایت به اینکه تغییر روش فراخوانی و استفاده از ابتدای اردیبهشت ماه ضروری است مطابق مفاد نامه های ارسال شده نسبت به دریافت توکن اقدام فرمایید.